Пријава за акредитација на лабораторија за калибрација

1. Основни информации
Адреса
Правен застапник
Тело за оцена на сообразност
Адреса
 
1.2 Лице за контакт
Адреса
1.3 Назив и опис на дејноста на лабораторијата во согласност со стандардната класификација
1.4 Калибрациите се изведуваат (соодветно означете)
во лабораторија на привремена локација
на терен во мобилна лабораторија
1.5 Сакаме ИАРМ да изведе прелиминарна посета
Да
Не
2. Правен идентитет, положба, организација
организацијата на која припаѓа
за надворешни клиенти

Име Професија Позиција
Избриши ред


3. Персонал
Број
Вкупно
Високо и више образование
Средно образование
Друго
4. Простории
Бр. Постојани Локации Привремени Локации
1. Избриши ред

5. Систем за квалитет
6. Следливост на мерењата
7. Опсег на акредитацијата (Упатство за пополнување на табелата)       

Наведете кои калибрации се изведуваат во лабораторија а кои на терен.

Со држење на копчето Ctrl на вашата тастатура можете да обележите повеќе предмети на калибрација.

Код на подрачје Опсег Калибрациона мерна можност * Метода на калибрација
Предмет на калибрација (мерила кои се калибрираат)

Избриши ред
* Калибрациона мерна можност (именувана според резолуциите на ILAC: GA 11.20 и GA 12.23) е изразена со проширена неодреденост на мерењето во дадено подрачје EA-4/02. Проширената неодреденост е дадена како стандардна неодреденост (стандардна девијација) помножена со факторот на покривање k=2, што при користење на Гаусивата распределба определува интервал на доверба од приближно 95%. (Во случајот на поинаква веројатност на распределба вредноста на k е исто така различна од k=2, сепак треба и во тој случај проширената неодреденост да даде интервал на доверба од приближно 95%). Се претпоставува дека определувањето на стандардната неодреденост на резултатите е во согласност со ЕА-4/02.
8. Опрема
Бр. Опрема (производител, тип, идентификационен број) Други важни информации(мерно подрачје, специфицирана точност уи т.н.)
1. Избриши ред

9. Овластени потписници на сертификатите за калибрација
Име/Позиција * Опсег на акредитација
Избриши ред

*Точно наведете за кој дел од опсегот дефиниран во табелата од точка 7 (целосен или делумен опсег) кое лице е овластен потписник.

10. Коресподентна табела
Се согласувам со изјавата (задолжително)
Изјавувам дека:

- имаме воспоставено и функционира систем, кој овозможува исполнување на сите барања на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025;

- системот е документиран во подрачјето кое го бара стандардот МКС EN ISO/IEC 17025;

- имаме изведено најмалку еден интерен аудит во целото подрачје и најмалку еден преглед од страна на раководството, при тоа почитувајки ги барањата на МКС EN ISO/IEC 17025;

- активно ги изведуваме постапките на калибрација во целиот опсег, кој е наведен во пријавата.

Се согласуваме со изјавата (задолжително)