Форма за пријава на екстерни оценувачи и експерти

1. Основни информации
 
Адреса
2. Работно место
3. ОбразованиеЈазик Активно Пасивно
Компјутерска вештина Да Не
4. Работно искуство

4.2 Искуство во подрачјето на обезбедување на системи за квалитет, калибрација, тестирање, сертифицирање, инспекција, акредитација
Организација Работно место Подрачје на работа од-до
4.3 Искуство во подрачје на проверка и/или оценување

5. Завршени обуки во областа на менаџмент системи/систем за акредитација/други релативни обуки


6. ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ И МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИИ (согласно документот Р 15 или подетално):
6.1 ЛАБОРАТОРИИ ЗА КАЛИБРАЦИЈА (согласно документот Р 15 или подетално)
Класификација по подрачја за областа на калибрирање
6.2 НАВЕДЕТЕ ЈА ОБЛАСТА НА АКРЕДИТАЦИЈА И ТЕХНИЧКОТО ПОДРАЧЈЕ ВО КОЕ СПОРЕД ВАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУКИ И СТЕКНАТО ИСКУСТВО СМЕТАТЕ ДЕКА СТЕ КОМПЕТЕНТЕН
6.3 СЕРТИФИКАЦИОНИ ТЕЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ (согласно документот Р 15 или подетално)
Класификација во однос на системот за сертификација

ISO 9001, Сертифицирање на системи за менаџмент со квалитет

ISO 14001, Сертифицирање на системи за менаџмент со животната средина

BS OHSAS 18001, Сертифицирање на менаџмент системи за здравје и безбедност при работа

ISO 50001, Сертификација на системи за менџмент со енергија

ISO 27001, Сертификација на системи за менаџмент со безбедност на информации

ISO 22000, Сертифицирање на менаџмент системи за безбедност на храна