Пријава на инспекциски тела

1. Основни информации
Адреса
Правен застапник
Инспекциско тело
Адреса
 
1.2 Лице за контакт
Адреса
1.3 Назив и опис на дејноста, во која спаѓа работата на инспекциското тело во согласност со стандардната класификација
1.4 Се пријавуваме за акредитација (соодветно означете)
Во инспекциско (контролно тело) на привремена локација
на терен Во мобилни простории
1.5 Сакаме ИАРМ да изведе прелиминарна посета
Да
Не
2. Правен идентитет, положба, организација
Инспекциско тело тип А
Инспекциско тело тип Б
Инспекциско тело тип Ц
Да Не

Име Професија Позиција
Избриши ред


Бр. Име и локација Начин на поврзаност и активностите на оваa организација
1. Избриши ред



Бр. Подрачје и Опсег
1. Избриши ред



3. Персонал
Број
Вкупно
Високо и више образование
Средно образование
Друго
4. Простории
Бр. Локација Опсег на работа
1. Избриши ред

5. Систем за квалитет
6. Се пријавуваме за следниот опсег на акредитација        (Упатство за пополнување на табелата)
Бр. Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација Тип на инспекцијата
(прва, периодична, вонредна итн)
Методи и процедури (нормативни документи) Легислатива на која се реферираат методите
1 Избриши ред
7. Опрема
Бр. Опрема (производител, тип, идентификационен број) Други важни информации(мерно подрачје, специфицирана точност уи т.н.)
1. Избриши ред

8. Овластени потписници на извештаите од инспекција(контрола)
Име/Позиција * Опсег на акредитација
Избриши ред

*Точно наведете за кој дел од опсегот дефиниран во табелата од точка 6 (целосен или делумен опсег) кое лице е овластен потписник.

9. Коресподентна табела
Се согласувам со изјавата (задолжително)
Изјавувам дека:

- имаме воспоставено функционален систем за квалитет, согласностандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2012

- системот е документиран во подрачјето кое го бара стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2012

- имаме изведено најмалку еден интерен аудит во целото подрачје и најмалку еден преглед од страна на раководството, при тоа почитувајќи ги барањата на МКС EN ISO/IEC 17020:2012

- активно ги изведуваме постапките на инспекција во целиот опсег, кој е наведен во пријавата (доколку добивање на акредитацијата не претставува предуслов за овластување

- имаме во целост воспоставени елементи на независност и непристрасност кои се бараат од инспекциското (контролното) тело од тип А, В или С согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2012

Се согласуваме со изјавата (задолжително)