Пријава за акредитација на тело за сертификација на системи за управување

1. Основни информации
Адреса
Сопственик
Правен застапник
Тело за оцена на сообразност
Адреса
 
1.2 Лице за контакт
Адреса
1.3 Други локации на кои организацијата/сертификационото тело работи
Да
Не
1.4 Сакаме ИАРМ да изведе прелиминарна посета
Да
Не
2. Подрачје на делување на сертификационото телоIAF* Подрачје NACE rev.2** ISO 9001 ISO 14001 Друго
1. Земјоделство, рибарство 01, 02, 03
2. Рударство и ископување на камен 05, 06, 07, 08, 09
3. Прехранбени производи, пијалаци и тутунски производи 10, 11, 12
4. Текстил и текстилни производи 13, 14
5. Кожа и производи од кожа 15
6. Дрво и производи од дрво 16
7. Целулоза, хартија, картон и производи од хартија и картон 17
8. Издавачка дејност 58.1, 59.2
9. Печатарска дејност 18
10. Производство на кокс и рафинирани нафтени производи 19
11. Нуклеарно гориво 24.46
12. Хемикалии, хемиски производи и влакна 20
13. Фармацевтски производи и фармацевтски препарати 21
14. Гума и производи од пластични маси 22
15. Неметални минерални производи 23, со исклучок на 23.5 и 23.6
16. Бетон, цемент, вар и гипс 23.5, 23.6
17. Базични метали и фабрикувани метални производи 24 со исклучок 24.46, 25 со исклучок на 25.4, 33.11
18. Машини и опрема 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33,2
19. Електрична и оптичка опрема 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
20. Изградба на чамци и бродови 30.1, 33.15
21. Воздухопловни и вселенски летала 30.3, 33.16
22. Други видови возила 39, 30.2, 30.9, 33.17
23. Производство не споменато на друго место 31, 32, 33.19
24. Рециклирање 38.3
25. Снабдување со електрична енергија 35.1
26. Снабдување со гас 35.2
27. Водноснабдување 35.3, 36
28. Градежништво 41, 42, 43
29. Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила, моторцикли и предмети за лична употреба и домаќинства 45, 46, 47, 95.2
30. Хотели и ресторани 55, 56
31. Транспорт, складирање и врски 49, 50, 51, 52, 53, 61
32. Финансиско посередување, недвижности, изнајмување 64, 65, 66, 68, 77
33. Информатичка технологија 58.2, 62, 63.1
34. Инжињеринг услуги 71, 72, 74 со исклучок на 74.2, 74.3
35. Други услуги 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82
36. Јавна администрација 84
37. Образование 85
38. Здравство и социјална заштита 75, 86, 87, 88
39. Други социјални услуги 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96
Табела А.1 - Категории во Синџирот на Исхрана
Грозд Категорија Подкатегорија ISO 22000
Земјоделство
A) Одгледување животни
B) Одгледување растенија
A I) Одгледување на животни за месо/млеко/јајца/мед
A II) Одгледување риба и морска храна


B I) Одгледување растенија(освен житарки и мешунки)
B II) Одгледување житарки и мешунки

Преработка на храна и добиточна храна
C) Производство на храна
D) Производство на храна за животни
C I) Преработка на лесно расипливи производи од животинско потекло
C II) Преработка на лесно расипливи растителни производи
C III) Преработка на лесно расипливи животински и растителни производи(мешани производи)
C IV) Преработка на храна што не е лесно расиплива


D I) Производство на добиточна храна
D II) Производство на храна за миленици


Угостителство E) Угостителство
Трговија на мало, транспорт и складирање
F) Дистрибуција
G) Обезбедување на транспорт и услуги за складирање
F I) Трговија на мало/Трговија на големо
F II) Брокери за храна/Трговија со храна


G I) Обезбедување услуги за транспорт и складирање на лесно расиплива храна и добиточна храна
G II) Обезбедување услуги за транспорт и складирање на нерасиплива, стабилна храна и добиточна храна

Помошни услуги
H) Услуги
I) Производство на храна за пакување и материјали за пакување
J) Опрема за производство
Биохемикалии
K) Производство на (Био)Хемикалии3. Организациона структура4. Персонал
Број на лица кои учествуваат во сертификацијата: Број
Вработени во телото за сертификација
Ангажирани по договор
Друго
Име Позиција
Избриши ред

Име и презиме Вработен во телото за сертификација или Ангажиран по договор Функција Стандард за сертификација ISO 9001, ISO 14001 ISO 22000 и друго Дејност(IAF, NACE код или категорија)
Избриши ред

5. Поддоговарачи

6. Информации за носителот на сертификатот

Реден Број Стандард за сертификација - ISO 9001, ISO 14001, Друго Подрачје на сертификација (IAF*, NACE код**) Име на компанијата Активност на компанијата
1. Избриши ред
Реден Број Категорија*** Име на компанијата Активност на компанијата
1. Избриши ред

*IAF код во согласност со IAF ID 1:2014
**NACE код во согласност со Регулативата 1893/2006/ЕЗ од Европскиот Парламент и Европскиот Совет, идентична со Одлука за донесување на националната класификација на дејностите – НКД Рев. 2 (Сл. Весник бр. 147/2008)
***Kатегории во синџирот на храна, според ISO/TS 22003 Анекс А,

7. Коресподентна табела
Се согласувам со изјавата (задолжително)
Изјавувам дека:

- имаме воспоставено и функционира систем, кој овозможува исполнување на сите барања на стандардот МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016

- системот е документиран во подрачјето кое го бара стандардот МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016

- имаме изведено најмалку еден интерен аудит во целото подрачје и најмалку еден преглед од страна на раководството, при тоа почитувајќи ги барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016

– активно ги изведуваме постапките на сертификација во целиот опсег, кој е наведен во пријавата

Се согласуваме со изјавата (задолжително)