Форма за пријава на тела за оцена на сообразност

Пријава за акредитација на медицинска лабораторија

1. Основни информации
Адреса
Правен застапник
Тело за оцена на сообразност
Адреса
 
1.2 Лице за контакт
Адреса
1.3 Назив и опис на дејноста на лабораторијата во согласност со стандардната класификација
1.4 Тестирањата се изведуваат (соодветно означете)
во лабораторија на привремена локација
на терен во мобилна лабораторија
Сакаме ИАРМ да изведе прелиминарна посета
Да
Не
2. Правен идентитет, положба, организација
организацијата на која припаѓа
за надворешни клиенти

Име Професија Позиција
Избриши ред


3. Персонал
Број
Вкупно
Високо и више образование
Средно образование
Друго
4. Простории
Бр. Постојани Локации Привремени Локации
1. Избриши ред

5. Систем за квалитет
6. Опсег на акредитација (Упатство за пополнување на табелата)
Со држење на копчето Ctrl на вашата тастатура можете да обележите повеќе подрачја на тестирање
Подрачје на тестирање
Ако одбравте "Друго" ве молиме образложете овдеРеден Број Ознака на стандардната метода, нестандардната метода, метода развиена во лабораторија, метода специфицирана од страна на производителот на опремата, метода објавена од угледна техничка институција или метода објавена во релевантни научни трудови или весници Наслов на стандардната метода, нестандардната метода, метода развиена во лабораторија, метода специфицирана од страна на производителот на опремата, метода објавена од угледна техничка институција или метода објавена во релевантни научни трудови или весници Подрачје (r) на мерење, тестирање;
Неодреденост на резултатите од мерењето (u) (таму каде што е значајно)
Материјали односно производи Честота
1. Избриши ред
7. Опрема
Бр. Опрема (производител, тип, идентификационен број) Други важни информации(мерно подрачје, специфицирана точност уи т.н.)
1. Избриши ред

8. Овластени потписници на извештаите од тестирање
Име/Позиција * Опсег на акредитација
Избриши ред

*Точно наведете за кој дел од опсегот дефиниран во табелата од точка 6 (целосен или делумен опсег) кое лице е овластен потписник.

9. Коресподентна табела
Се согласувам со изјавата (задолжително)
Изјавувам дека:

- имаме воспоставено и функционира систем, кој овозможува исполнување на сите барања на стандардот МКС EN ISO 15189 :2013

- системот е документиран во подрачјето кое го бара стандардот МКС EN ISO 15189 :2013

- имаме изведено најмалку еден интерен аудит во целото подрачје и најмалку еден преглед од страна на раководството, при тоа почитувајки ги барањата на МКС EN ISO 15189 :2013

- активно ги изведуваме постапките на тестирање во целиот опсег, кој е наведен во пријавата

Се согласуваме со изјавата (задолжително)