Пријава за акредитација на тело за сертификација на производи, процеси и услуги

1. Основни информации
Адреса
Сопственик
Правен застапник
Тело за оцена на сообразност
Адреса
 
1.2 Лице за контакт
Адреса
1.3 Други локации на кои организацијата/сертификационото тело работи
Да
Не
1.4 Сакаме ИАРМ да изведе прелиминарна посета
Да
Не
2. Подрачје на делување на сертификационото тело
Производ/процес/услуга Шема на сертификација / Правила, процедури поврзани со одредена група на определени барања (стандарди или други нормативни документи)
Избриши ред

3. Организациона структура
Бр. Име и презиме/Член Организација/тело/клиент чиј интерес застапува
1. Избриши ред


Прикачени документи
4. Персонал
Име Позиција
Избриши ред
Број на лица кои учествуваат во сертификацијата:: Број
Вработени во телото за сертификација
Ангажирани по договор
Друго
Име и презиме Вработен во телото за сертификација или Ангажиран по договор Функција Сертификациона шема
Избриши ред
5. Надворешни ресурси/ поддоговарачи

6. Информации за носителот на сертификатот


7. Коресподентна табела
Се согласувам со изјавата (задолжително)
Изјавувам дека:

- имаме воспоставено и функционира систем, кој овозможува исполнување на сите барања на стандардот MKS EN ISO/IEC 17065:2012

- системот е документиран во подрачјето кое го бара стандардот MKS EN ISO/IEC 17065:2012

- имаме изведено најмалку еден интерен аудит во целото подрачје и најмалку еден преглед од страна на раководството, при тоа почитувајќи ги барањата на MKS EN ISO/IEC 17065:2012

– активно ги изведуваме постапките на сертификација во целиот опсег, кој е наведен во пријавата

Се согласуваме со изјавата (задолжително)